Terminlər
Çap E-poçt

automatic network routing

şəbəkənin avtomatik marşrutlaşdırılmas

address mask

ünvanın maskası

address

ünvan

access server

müraciət serveri

at sign

@ işarəsi

analog device

analoq qurğu

blend

qoşulma (bağlanma) elementi

blit

böyük massivin köçürülməsi

back-end services

server xidməti

 

WAITS (Wide-Area Information Transfer)

regional informasiya ötürülmə system

wireless

naqilsiz

wireless LAN

naqilsiz LAN

wireless local loop

naqilsiz yerli xətt

WAN (Wide-Area Network)

qlobal şəbəkə, regional şəbəkə

wireless transceiver

naqilsiz ötürücü

WAP (Wireless Access Protocol)

naqilsiz müraciət protokolu

WLS (Wireless Local System)

lokal naqilsiz əlaqə sistemi

Web address

Web-ünvan

Web page

Web-səhifə

Web server

Web-serve

Web-based

Web texnologiyasına əsaslanmış

Webcast

Web-yayım

Webmaster

Web-master, vebmaster

wide-area network

qlobal şəbəkə

wideband

enlizolaqlı

WIN (Wireless Inbuilding Network)

bina daxili naqilsiz şəbəkə

WSS (Wireless Subscriber System)

naqilsiz abunə sistemi

WWAN (Wireless Wide Area Network)

naqilsiz qlobal şəbəkə

WWW (World Wide Web)

ümumdünya hörümçək toru, WWW

Windows

Windows əməliyyat sistemi

 

LAN (Local Area Network)

lokal [hesablama] şəbəkə

LLC (Logical Link Control)

məntiqi kanalın [əlaqənin] idarə olunması

LAN adapter

lokal şəbəkə adapteri

LAN network manager

lokal şəbəkənin idarə olunması proqramı

LAN outer network

сari lokal şəbəkəyə nəzərən xarici şəbəkə

 

LAN switching

lokal şəbəkələrin kommutasiyası

local access and transport area

lokal müraciət və öturmə sahəsi

local area network

lokal şəbəkə

local communications network

lokal kommunikasiyalar şəbəkəsi

password
parol

PC (Personal Computer)
fərdi computer

peer-to-peer communications
bərabər hüquqlu qovşaqlar arasında ötürmə (şəbəkədə)

peer-to-peer network
bir ranqlı şəbəkə

pipe
proqram kanalı

PQO (Parallel Query Option)
paralel sorğuların emal vasitələri

RJ-45 (registered jack)
RC-45 (qeydə alınmış yuva)

ROM (Read Only Memory)
daimi yaddaş qurğusu

routed protocols
izlənilmiş protokollar

router
marşrutizator

routing
marşrutlandırma

routing domain
marşrut domeni

S/WAN (Secure Wide Area Network)
təhlükəsiz qlobal şəbəkə

soft modem
proqramlaşdırılan modem

SAN (Storage Area Network)
yaddaş qurğuları şəbəkəsi

screen saver
ekran qoruyucusu

split
alt bölmə

 

split horizons
ayrılmış horizontlar

standard network access protocol
şəbəkəyə müraciətin standart protokolu

send
göndərmək

static
statik

serial control port
ardıcıl idarəetmə portu

server maintenance
serverin texniki xidməti

switching
kommutasiya

switching hub
kommutasiya olunan hab (konsentrator
 

AKTİV BÖLMƏ

BİZİM TOOLBAR

Bizim yeni "toolbar"ı aşağıdakı linklərdən yükləyə bilərsiniz:

İE 7+
Mozilla Firefox 3+
Safari